EMERITUS Faculty

 

Huseyin Abut-Emer

Huseyin Abut
(1981-2001)

 

 

 

 

Paul Kolen-Emer

Paul Kolen
(1987-2016)

 

 

Donald L. Skaar

Donald L. Skaar
(1960-1981)

 

 

 

 

Greg W. Bailey

Greg W. Bailey
(1982-2002)

 

 

 

Gordon Lee

Gordon K. Lee
(2000-2015)

  

 

Dave Philips

Robert J. Stuart
(1969-1987)

 

 

Ramon Betancourt

Ramon Betancourt
(1984-2016)
FERP
 

 

Long C. Lee

Long C. Lee

(1982-2012)

 

Andrew Szeto

Andrew Y. J. Szeto
(1983-2017)
FERP
  

 

 

 

Ching-Ten Chang

Ching-Ten Chang
(1974-2004)

  

 

 

 

 

Mao-Shui Lin

Mao-Shui Lin
(1966-2002)

 

 

Kadayam Thyagarajan

Kadayam S. Thyagarajan
(1980-1999)

 

 

 

Fred harris

Fred j. harris
(1968-2017)

 

 

 

 

Len Marino

Leonard R. Marino
(1973-2010)

 

 

Lal Tummala

R. Lal Tummala
(2002-2016)
FERP

 

 

 

Jay harris

Jay H. Harris
(1980-2009)

 

 

 

 

Gail A. Massey

Gail A. Massey
(1981-1997)

 

 

Alexander Iosupovici

Alexander Iosupovici
(1978-2001)

 

 

Nicholas Panos

Nicholas Panos
(1968-2001)